Nadační fond Rytmus

Pomáháme žít běžný život
lidem s postižením

Úvod >> Škola pro všechny

Škola pro všechny

Co by nás stál přechod k inkluzivnímu školství? Nový výzkumný projekt o.s. Rytmus to spočítá.

Diskuze o realizaci ideálu inkluzivního školství zpravidla naráží na nedostatek solidních poznatků o nákladech spojených s takovou změnou. Bylo by vzdělávání všech dětí – bez ohledu na míru jejich nadání či znevýhodnění – v jedné škole finančně náročnější, nebo naopak levnější? Jestli by to bylo dražší, tak o kolik? A kolik by nový systém potřeboval speciálních pedagogů a asistentů? Nový projekt občanského sdružení Rytmus s názvem Škola pro všechny to spočítá.

Projekt Škola pro všechny je případovou studií, která si klade za cíl na konkrétním příkladě menšího města modelovat přechod k plně inkluzivnímu školství. V rámci rok trvajícího šetření se bude výzkumný tým věnovat přehodnocení speciálních vzdělávacích potřeb každého jednotlivého dítěte se zdravotním postižením, které má ve zvoleném městě trvalé bydliště a věk od 5 do 16 let. Souběžně se sběrem těchto dat zmapujeme momentální (technickou i personální) připravenost základních škol, do nichž by tyto děti na základě spádového principu patřily. Shromáždíme co možno nejpřesnější informace o finančních prostředcích, které na vzdělávání jednotlivých žáků s postižením putují na jejich školy - speciální nebo běžné základní. Na základě těchto údajů následně vytvoříme model, jak by to vypadalo, kdyby každé dítě (s postižením nebo bez něho) mělo chodit do své spádové školy. 

Výsledný model by měl být použitelný jako předloha a podklad pro případnou transformaci školství kdekoliv v Česku. To ovšem neznamená, že rezignujeme na příležitost podpořit diskuzi o možnostech inkluzivního vzdělávání v samotné lokalitě, kde výzkum probíhá. Nedílnou součástí projektu Škola pro všechny je vytvoření poradního sboru sdružujícího zástupce zainteresovaných lokálních institucí a skupin (speciální i běžné pedagogy, samosprávu města a kraje, neziskové organizace), který by sledoval a diskutoval průběh a výsledky výzkumu. Kromě této práce s institucemi se plánujeme zaměřit také na povzbuzení iniciativy zdola, a to prostřednictvím kurzu podporujícího aktivní občanství, určeného pro dospělé lidi s postižením a pro rodiče znevýhodněných dětí.

Koordinátor projektu: Adam Gajdoš, 734 85 26 54, adam.gajdos@rytmus.org

Realizaci projektu umožnila finanční podpora nadace Open Society Foundations.

Zpět