Nadační fond Rytmus

Pomáháme žít běžný život
lidem s postižením

Úvod

Projekty

Aktuální projekty

Rytmus v Brně

V brněnské metropoli nabízíme od 1. 10. 2019 rozšíření stávajících sociální služeb Sociální rehabilitace o moderní metody Podporovaného zaměstnávání a Tranzitní program pro lidi se zdravotním postižením.

Projekt Kolaboratorium

Kolaboratorium je místem, kde se spolupracuje nebo kde vzniká něco společného. V našem případě je to navíc tříletý projekt, financovaný z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, který trvá od 1. 9. 2017 do 31. 8. 2020. S posláním přispět ke zlepšení situace v začleňování žáků se zdravotním/zejména mentálním postižením do běžných škol u nás.

Historie projektů

Boříme bariéry v Itálii

Během srpna vyrazila osmičlenná parta lidí z Rytmusu do Itálie, nedaleko městečka Poggio Mirteto, kde celých 10 dní přemýšleli, učili se, vnímali a hledali způsoby, jak můžou lidé s různými schopnostmi spolupracovat ve skupině.

Zúčastnili jsme se projektu Waves v Itálii

Ve spolupráci s organizací INEX v březnu vyrazily kolegyně Martina, Veronika a Jana na italský venkov, aby se zúčastnily prvního mezinárodního tréninkového setkání k projektu Waves.

Projekt Nejsme v tom sami

Společně s pěti partnerskými organizacemi jsme zahájili mezinárodní projekt, nazvaný Nejsme v tom sami. Projekt poběží po dobu dvou let, během kterých se uskuteční pět třídenních setkání v každé ze zapojených zemí (Česká republika, Španělsko, Anglie, Chorvatsko a Rakousko).

RESPID PROJECT - Přehled účinné podpory pro posílení autonomie lidí s mentálním postižením

Dospělí lidé s mentálním postižením - vzhledem k potížím s učením - jsou skupinou, která má potřebu delšího a opakujícího se vzdělávání po celý život.

Co by bylo, kdyby... ve škole

Co by bylo, kdyby všechny děti místo do speciální třídy, chodily do běžné školy? Vytvořili jsme model jehož cílem je prakticky ukázat možnosti začleňování žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP) do běžných tříd základní školy.

Co by bylo, kdyby...

Model přechodu k inkluzivnímu vzdělávání představuje alternativu současné organizace základního školství jednoho malého českého města.

Agentura pro sociální rehabilitaci v Sokolově

V březnu 2010 byla otevřena nová pobočka o.s. Rytmus - Agentura pro sociální rehabilitaci Rytmus Sokolov.

Pacifik

Záměrem projektu bylo změnit situaci osob - nositelů plného invalidního důchodu podle §39, pís. a) zákona č. 155/1995 sb. O důchodovém pojištění prostřednictvím novely zákona o zaměstnanosti.

Equal

Záměrem projektu bylo zlepšení klimatu u velkých zaměstnavatelů směrem k přijímání a zaměstnávání osob s postižením nebo jiným sociálním znevýhodněním.

Pomozte dětem! 11. ročník

V rámci veřejného výběrového řízení 11. ročníku sbírkového projektu Pomozte dětem! byl v roce 2009 podpořen projekt Asistenti - pomocníci při začleňování dětí se zdravotním postižením do běžných škol.

Modelový systém podpory

Modelový systém podpory integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v běžných základních školách

Správná volba

Projekt byl zaměřen na rozšíření možností pracovního uplatnění a vzdělání lidí s potížemi v učení (mentálním postižením).

La puerta

Cílem projektu bylo vytvořit funkční spolupráci mezi Domovem sv. Rodiny (domovem pro osoby se zdravotním postižením) a o.s. Rytmus, které zajišťuje sociální rehabilitaci metodou podporovaného zaměstnávání lidem se zdravotním postižením.

Projekt transition

Kvalita přechodu ze školy do práce a profesionální intervence se ukazují jako klíčové pro úspěšné uplatnění mladých lidí s postižením na otevřeném trhu práce.

Od klienta k občanovi

Projekt zaměřený na naplňování občanských práv lidí s postižením a na podporu odborné kapacity pracovníků Rytmusu.

Pomozte dětem! 12. ročník

V rámci veřejného výběrového řízení 12. ročníku sbírkového projektu Pomozte dětem! byl v roce 2010 opět podpořen projekt Asistenti - podpora integrovaným dětem.

Inkluze je když

Projekt zaměřený na podporu inkluzivního vzdělávání ve školách hlavního proudu ve Středočeském kraji vstoupil do poslední třetiny své realizace.

Tak pochoduji sloni

Cílem projektu, který byl od prosince 2009 realizován ve Středočeském kraji, je podpořit zapojení lidí s mentálním postižením na trh práce a zlepšit možnosti jejich pracovního uplatnění.

Práce jako základ pro sociální začlenění

Důvodem proč jsme se rozhodli předložit a po schválení realizovat projekt Práce jako základ pro sociální začlenění, jsou poznatky, které jsme získali z realizovaných výzkumů, analýz strategií a dalších podkladů.

Vzděláním pro změnu

Realizaci projektu věnovanému tématu inkluzivního vzdělávání, jehož součástí jsou kurzy pro pedagogické pracovníky, zahájil Rytmus o.s. v březnu roku 2010.

Rytmus na hradě

Od února 2014 rozbíháme nový projekt „Rytmus na hradě“, v rámci kterého budou mladí lidé s potížemi v učení pomáhat s opravou Horního hradu v Karlovarském kraji.

All inclusive***

Cílem projektu je podpořit proces vytváření inkluzívního prostředí v České republice prostřednictvím efektivní spolupráce speciálních a běžných pedagogů. Projekt chce uvedeného cíle dosáhnout realizací několika vzájemně propojených aktivit.

Škola pro všechny

Co by nás stál přechod k inkluzivnímu školství? Nový výzkumný projekt o.s. Rytmus to spočítá.

Networking v podporovaném zaměstnávání

Cílem projektu je realizovat inovativní přístupy v hledání zaměstnání u osob se zdravotním postižením.

Tranzitní program jako předpoklad k pracovnímu uplatnění

Pro Rytmus není Tranzitní program novinkou. Zabývá se jím již dlouhodobě. Díky projektu v rámci OPPA se Rytmusu podaří poskytované služby rozšířit a zkvalitnit.

Zpět do komunit

Začátkem ledna 2013 se v Rytmusu rozběhl nový projekt s názvem Zpět do komunit. Projekt podpořený nadací Open Society Fund se zaměří na situaci dětí se zdravotním postižením žijících v ústavech / domovech pro osoby se zdravotním postižením a na úroveň vzdělání, které je jim poskytováno.

Přijetím to vše začíná. Druhý
a třetí krok k inkluzivní škole

Cílem projektu je poskytnout podporu dětem se zdravotním postižením, které se vzdělávají v běžných základních školách Karlovarského kraje

Podpora samostatného bydlení
v Karlovarském kraji

Od 1.7.2010 realizuje Rytmus službu Podpora samostatného bydlení. Jde o terénní službu poskytovanou především osobám, které se chystají opustit Domovy pro osoby se zdravotním postižením.

AEMA: Adult Education Made Accessible

Rytmus je součástí evropského projektu AEMA: Adult Education Made Accessible, jehož cílem je vytvořit platformu věnující se problematice dostupnosti a otevřenosti dalšího vzdělávání dospělým lidem se znevýhodněním.