Nadační fond Rytmus

Pomáháme žít běžný život
lidem s postižením

Úvod

Klientský audit

Nabízíme poskytovatelům sociálních služeb tzv. klientský audit. Jedná se o hodnocení kvality sociálních služeb, a to přímým zapojením jejich potencionálních uživatelů, samotných lidí s postižením. Klientské audity umožňují získání konkrétních informací o tom, co lidé od služeb očekávají, co potřebují a jak jim lze na základě takto zjištěných potřeb zlepšit kvalitu života.

První klientské audity jsme realizovali v roce 2010 v rámci projektu Od klienta k občanovi, jehož hlavním cílem bylo posílení práv lidí s mentálním postižením. Zájemci z řad lidí s potížemi v učení tak prošli speciálním školením, jež je připravilo na hodnocení služeb poskytované v zařízeních pro osoby se znevýhodněním. „Myšlenkou auditů jsme se inspirovali od rakouské organizace Atempo, vytvořili jsme ale vlastní způsob hodnocení. Díky auditu lze získat cenné informace a zpětné vazby od lidí, kteří se mohou kdykoliv stát uživateli služeb těchto zařízení,“ říká Pavla Baxová.

Auditoři se při  hodnocení zaměřují na zjišťování podmínek, ve kterých uživatelé služby žijí, jako je například funkčnost a vzhled obytných nebo společenských prostor. Dále zjišťují, jak je to s možnostmi volby stravy, způsobu trávení volného času, příležitostí k dalšímu vzdělávání nebo získávání zaměstnání. V hodnotících zprávách je vždy uveden popis prostředí a nezávislé komentáře auditorů. Druhou částí hodnotící zprávy jsou rozhovory s vybranými uživateli služby. Auditoři jim kladou otázky, jež se soustřeďují zejména na zachycení běžných věcí v životě dotazovaných lidí: „Kdo plánuje společný program? Můžete si vybrat, co chcete dělat? Pomůže Vám někdo dělat, co Vás baví? Můžete si sami uvařit? Jak Vám říkají pracovníci? Jak Vy oslovujete personál?“ aj. Návštěvy v zařízeních doprovázejí pracovníci Rytmusu, jejichž úkolem je zapsat odpovědi klientů a vyjádření hodnotitelů. Výsledná zpráva obsahuje doslovná vyjádření auditorů, aby byla zachována autenticita pohledu. „No asi by mě to tady nebavilo sem chodit denně. Myslím, že je lepší pracovat za peníze. Třeba na dvě hodiny denně. To jde taky.“

Co vám může Hodnocení přinést?

  • Pohled na vámi poskytované služby „z druhé strany“
  • Alternativní hodnocení potenciálními uživateli služby
  • Naplnění kritéria C standardu 15: „Poskytovatel zapojuje do hodnocení poskytované sociální služby zaměstnance a další právnické a fyzické osoby
  • Ověření existence a srozumitelnosti materiálů, které o konkrétní službě informují a objasňují principy jejího poskytování

Lidem s potížemi v učení umožňuje hodnocení vyjádřit názor na současné fungování sociální služby a do jisté míry i možnost ovlivnit její proměnu ve službu, která více odpovídá potřebám cílové skupiny. Vzhledem k charakteru a zpracování používaného dotazníku, na jehož tvorbě se Poradci Rytmusu sami podíleli, panuje předpoklad většího porozumění obou zúčastněných stran tedy tazatelů hodnotitelů i dotazovaných uživatelů

Kde jsme Hodnocení realizovali?

Audit kvality sociálních služeb si koncem listopadu 2013 u nás objednal také Denní a týdenní stacionář v Jihlavě. Hlavním důvodem, proč se na Rytmus obrátili, bylo získání nezávislého pohledu na jejich služby. S výsledkem jsou dle slov paní ředitelky Evy Pohořelé spokojeni, neboť zjistili, na co se v práci s klienty více zaměřit. Máme srovnání s inspekcí sociálních služeb, která klade velký důraz na správnost byrokratických postupů při tvorbě a nakládání s dokumenty. Klientský audit je naproti tomu o uživatelích služby.“

Hodnocení proběhla ve 12ti zařízeních převážně v chráněných bydleních a domovech pro osoby se zdravotním postižením (DOZP). Aktuálně nabízíme audity sociálních služeb jako placenou službu.

Potřebujete více informací? Máte o Hodnocení kvality zájem?

Kontaktujte ředitelku Rytmusu Pavlu Baxovou

pavlab@rytmus.org

+420 604 112 379